Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI-ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej przedstawione zostają informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem serwisu internetowego będą przetwarzane z poszanowaniem zasad wynikających z ww. rozporządzenia.

Czym są dane osobowe- definicja wg. RODO

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W ramach korzystania z naszego serwisu, w określonych sytuacjach będziemy przetwarzać niektóre z ww. danych dotyczących jego użytkowników. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba fizyczna, która korzysta z funkcjonalności naszej strony internetowej.

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis www.top-gym.pl

Administratorem przekazanych danych osobowych jest:

TOP-GYM Wolny Spółka Komandytowa z siedzibą w Siechnicach
ul. Stanisława Staszica 7, 55-011 Siechnice, nr KRS:0000655231, NIP: 8992580713.

Kontakt e-mail: rodo@top-gym.pl.

Jakie dane osobowe zbieramy

W ramach prowadzonej witryny internetowej zbieramy informacje, które mogą zastać uznane za dane osobowe. W trakcie korzystania z naszego serwisu możemy pozyskać dane dotyczące użytkownika:

-dane osobowe takie jak: imię, nazwisko lub nawę firmy i jej numery identyfikacyjne, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefon podane przez Użytkownika w celu skorzystania z formularza kontaktowego lub formularza zgłoszenia serwisowego;

-adres e-mail użytkownika, podany w celu zapisania się na newsletter i otrzymywania ofert handlowych/materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora;

-imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane zawarte w CV (w razie załączania pliku), podane przez użytkownika w formularzu aplikacyjnym w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym;

-w drodze dobrowolnego przekazania nam danych bezpośrednio przez użytkownika, poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W takim wypadku użytkownik przekazuje nam adres e-mail i samodzielnie decyduje o pozostałym zakresie przekazywanych danych osobowych;

-w sposób zautomatyzowany, związany ze specyfiką prowadzenia serwisu w systemie teleinformatycznym. W tym zakresie automatycznie zbierane zostają dane dotyczące m.in. częstotliwości wizyt użytkownika na stronie www., adresu IP, przeglądarki internetowej itp. Więcej informacji o zautomatyzowanym zbieraniu danych znajduje się z punkcie dotyczącym stosowania plików cookies.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników służą, w zależności od określonej sytuacji:

-przesłaniu, rozpatrzeniu i realizacji zgłoszenia serwisowego;
-uczestnictwu w procesie rekrutacyjnym;
-otrzymywania newsletteru oraz ofert handlowych/ materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora.;
-nawiązaniu kontaktu i odpowiedzi na ew. pytania dotyczących zawartości serwisu, w tym oferowanych produktów i ich promowania;
-nawiązaniu współpracy handlowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c tj. w sytuacji gdy:

-osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Stosując się do zasad rozporządzenia RODO przetwarzamy dane osobowe zgodnie z następującymi zasadami: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość; ograniczenie celu; prawidłowości; minimalizacji danych; ograniczenia przechowywania; integralności i poufności; rozliczności.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne

Zgoda na przekazanie danych osobowych jest dobrowolna, ale konieczna w celu nawiązania kontaktu i współpracy za pośrednictwem serwisu internetowego oraz korzystania z usług sklepu.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dana osobowe są przechowywane przez nas w okresie zależnym od celu i sposobu ich przekazania, – dane zostaną niezwłocznie usunięte po otrzymaniu takiego żądania od Użytkownika.

W razie nawiązania formalnej współpracy (np. zawarcia umowy, otrzymania zgłoszenia serwisowego) bądź innej sytuacji mogącej stanowić podstawę do dochodzenie roszczeń prawnych, dane osobowe będą przechowywane w okresie zdefiniowanym przez przepisy dotyczące czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Uprawnienie osoby, której dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, która przekaże dane osobowe za pośrednictwem serwisu internetowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo do:

-żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
-do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
-do przenoszenia tych danych ,
-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

W celu skorzystania z ww. uprawnień skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail w temacie wiadomości wpisując „dane osobowe”.

Skarga do organu nadzorczego

Osoba, która przekazała swoje dane osobowe administratorowi, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO- Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia.

Przekazanie danych osobowych

W związku z faktem, że serwis prowadzony jest w systemie teleinformatycznym funkcjonującym w sieci internetowej, pewien zakres danych przekazanych za jego pośrednictwem (np. dotyczących nr IP) zostaje zapisany w zasobach serwera prowadzonego przez podmiot trzeci za granicą RP (w tym w USA). W takim wypadku operator serwera zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich reguł i zabezpieczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim jedynie w sytuacjach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa (np. organom sądowniczym) lub gdy realizowany jest obowiązek wynikający z umowy (np. powierzenie danych operatorowi pocztowemu, kurierowi w razie konieczności realizacji przesyłki, firmie pośredniczącej w płatnościach itp.).

W każdym wypadu dochowujemy wszelkich czynności mających na celu prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych.

Pliki cookies

Nasz serwis internetowy korzysta z tzw. plików cookies, o czym użytkownik zostaje poinformowany przy wejściu na stronę www.

Pliki cookies stanowią pewien zakres informacji (najczęściej krótki plik tekstowy) zapisywany w urządzeniu użytkownika. Tworzone są przez odwiedzane strony (za pośrednictwem przeglądarek internetowych) w celu dostarczenia ich operatorom pomocnych informacji, dotyczących m.in. ustawień strony, statusu logowania, tworzeniu statystyk odwiedzin.

Pliki cookies stosowane są w celu udoskonalania i personalizacji stron internetowych, tak aby były w sposób maksymalne dopasowane do preferencji użytkowników.

Wśród plików cookies wyróżniamy tzw. pliki czasowe, usuwane po zakończeniu korzystania z przeglądarki www. oraz pliki trwałe, usuwane po upływie ich określonego terminu ważności lub do czasu usunięcia przez użytkowania.

Pliki cookies można wyłączyć korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Obok zamieszczamy odnośniki do strony internetowych prowadzonych przez operatorów najczęściej używanych przeglądarek.

Informacje o plikach cookies i sposobie ich wyłączania /blokowania w poszczególnych, najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

 

W celu uzyskania szerszej i bardziej szczegółowej informacji dotyczących plików cookies można odnieść się do szerokich tematycznych opracowań, zamieszczanych na serwisach internetowych, w tym np. www.wszytkoociasteczkach.pl

Powyższe odnośnik do stron www mają charakter poglądowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za podaną w nich treść informacji.

Wyłączenie plików cookies nie powinno wpłynąć negatywnie na sposób korzystania ze strony www. Każdy użytkownik ma prawo je wyłączyć zablokować lub usunąć już zapisane.