Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI-ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej przedstawione zostają informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem serwisu internetowego będą przetwarzane z poszanowaniem zasad wynikających z ww. rozporządzenia.

Czym są dane osobowe- definicja wg. RODO

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W ramach korzystania z naszego serwisu, w określonych sytuacjach będziemy przetwarzać niektóre z ww. danych dotyczących jego użytkowników. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba fizyczna, która korzysta z funkcjonalności naszej strony internetowej.

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis www.top-gym.pl

Administratorem przekazanych danych osobowych jest:

TOP-GYM Wolny Spółka Komandytowa z siedzibą w Siechnicach
ul. Opolska 38, 55-011 Siechnice, nr KRS:0000655231, NIP: 8992580713.

Kontakt e-mail: rodo@top-gym.pl.

Jakie dane osobowe zbieramy

W ramach prowadzonej witryny internetowej zbieramy informacje, które mogą zastać uznane za dane osobowe. W trakcie korzystania z naszego serwisu możemy pozyskać dane dotyczące użytkownika:

-dane osobowe takie jak: imię, nazwisko lub nawę firmy i jej numery identyfikacyjne, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefon podane przez Użytkownika w celu skorzystania z formularza kontaktowego lub formularza zgłoszenia serwisowego;

-adres e-mail użytkownika, podany w celu zapisania się na newsletter i otrzymywania ofert handlowych/materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora;

-imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane zawarte w CV (w razie załączania pliku), podane przez użytkownika w formularzu aplikacyjnym w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym;

-w drodze dobrowolnego przekazania nam danych bezpośrednio przez użytkownika, poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W takim wypadku użytkownik przekazuje nam adres e-mail i samodzielnie decyduje o pozostałym zakresie przekazywanych danych osobowych;

-w sposób zautomatyzowany, związany ze specyfiką prowadzenia serwisu w systemie teleinformatycznym. W tym zakresie automatycznie zbierane zostają dane dotyczące m.in. częstotliwości wizyt użytkownika na stronie www., adresu IP, przeglądarki internetowej itp. Więcej informacji o zautomatyzowanym zbieraniu danych znajduje się z punkcie dotyczącym stosowania plików cookies.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników służą, w zależności od określonej sytuacji:

-przesłaniu, rozpatrzeniu i realizacji zgłoszenia serwisowego;
-uczestnictwu w procesie rekrutacyjnym;
-otrzymywania newsletteru oraz ofert handlowych/ materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora.;
-nawiązaniu kontaktu i odpowiedzi na ew. pytania dotyczących zawartości serwisu, w tym oferowanych produktów i ich promowania;
-nawiązaniu współpracy handlowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c tj. w sytuacji gdy:

-osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Stosując się do zasad rozporządzenia RODO przetwarzamy dane osobowe zgodnie z następującymi zasadami: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość; ograniczenie celu; prawidłowości; minimalizacji danych; ograniczenia przechowywania; integralności i poufności; rozliczności.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne

Zgoda na przekazanie danych osobowych jest dobrowolna, ale konieczna w celu nawiązania kontaktu i współpracy za pośrednictwem serwisu internetowego oraz korzystania z usług sklepu.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dana osobowe są przechowywane przez nas w okresie zależnym od celu i sposobu ich przekazania, - dane zostaną niezwłocznie usunięte po otrzymaniu takiego żądania od Użytkownika.

W razie nawiązania formalnej współpracy (np. zawarcia umowy, otrzymania zgłoszenia serwisowego) bądź innej sytuacji mogącej stanowić podstawę do dochodzenie roszczeń prawnych, dane osobowe będą przechowywane w okresie zdefiniowanym przez przepisy dotyczące czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Uprawnienie osoby, której dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, która przekaże dane osobowe za pośrednictwem serwisu internetowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo do:

-żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
-do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
-do przenoszenia tych danych ,
-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

W celu skorzystania z ww. uprawnień skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail w temacie wiadomości wpisując „dane osobowe”.

Skarga do organu nadzorczego

Osoba, która przekazała swoje dane osobowe administratorowi, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO- Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia.

Przekazanie danych osobowych

W związku z faktem, że serwis prowadzony jest w systemie teleinformatycznym funkcjonującym w sieci internetowej, pewien zakres danych przekazanych za jego pośrednictwem (np. dotyczących nr IP) zostaje zapisany w zasobach serwera prowadzonego przez podmiot trzeci za granicą RP (w tym w USA). W takim wypadku operator serwera zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich reguł i zabezpieczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim jedynie w sytuacjach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa (np. organom sądowniczym) lub gdy realizowany jest obowiązek wynikający z umowy (np. powierzenie danych operatorowi pocztowemu, kurierowi w razie konieczności realizacji przesyłki, firmie pośredniczącej w płatnościach itp.).

W każdym wypadu dochowujemy wszelkich czynności mających na celu prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych.

Pliki cookies

Nasz serwis internetowy korzysta z tzw. plików cookies, o czym użytkownik zostaje poinformowany przy wejściu na stronę www.

Pliki cookies stanowią pewien zakres informacji (najczęściej krótki plik tekstowy) zapisywany w urządzeniu użytkownika. Tworzone są przez odwiedzane strony (za pośrednictwem przeglądarek internetowych) w celu dostarczenia ich operatorom pomocnych informacji, dotyczących m.in. ustawień strony, statusu logowania, tworzeniu statystyk odwiedzin.

Pliki cookies stosowane są w celu udoskonalania i personalizacji stron internetowych, tak aby były w sposób maksymalne dopasowane do preferencji użytkowników.

Wśród plików cookies wyróżniamy tzw. pliki czasowe, usuwane po zakończeniu korzystania z przeglądarki www. oraz pliki trwałe, usuwane po upływie ich określonego terminu ważności lub do czasu usunięcia przez użytkowania.

Pliki cookies można wyłączyć korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Obok zamieszczamy odnośniki do strony internetowych prowadzonych przez operatorów najczęściej używanych przeglądarek.

Informacje o plikach cookies i sposobie ich wyłączania /blokowania w poszczególnych, najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

W celu uzyskania szerszej i bardziej szczegółowej informacji dotyczących plików cookies można odnieść się do szerokich tematycznych opracowań, zamieszczanych na serwisach internetowych, w tym np. www.wszytkoociasteczkach.pl

Powyższe odnośnik do stron www mają charakter poglądowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za podaną w nich treść informacji.

Wyłączenie plików cookies nie powinno wpłynąć negatywnie na sposób korzystania ze strony www. Każdy użytkownik ma prawo je wyłączyć zablokować lub usunąć już zapisane.

magnifiercross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram